Algemene voorwaarden

 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Fitklik: Fitklik BV i.o., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08174384. Afnemer: de (potentiële) afnemer van zaken en/of diensten van Fitklik.
 
Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, geleverd door respectievelijk gesloten met Fitklik, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. Op alle onderdelen van de website Fitklik.nl en alle toegankelijke gegevens, bestanden en diensten en alle overige betrekkingen tussen Fitklik en gebruikers van de website Fitklik.nl zijn de Gebruiksvoorwaarden van Fitklik van toepassing.
3. De toepasselijkheid van algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van Afnemer (zoals inkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden) is uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Alle prijzen worden aangegeven in Euro's (€), exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
5. Fitklik is niet aansprakelijk voor directe schade of gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (het gebruik van) de diensten mocht lijden, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Fitklik. Onder schade wordt mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade. In geval van aansprakelijkheid van Fitklik geldt een maximum aansprakelijkheid ter hoogte van de overeengekomen prijs (bij duurovereenkomsten: prijs op jaarbasis) voor de betreffende dienst.
6. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door Fitklik zijn bevestigd aan de Afnemer en hebben alleen betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
 
Artikel 2. Offertes
Fitklik is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst is vermeld.
 
Artikel 3. Overeenkomst
1. Fitklik behoudt zich het recht haar diensten niet te leveren of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft de Afnemer het recht de opdracht c.q. de Overeenkomst kosteloos te annuleren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft Fitklik het recht bepaalde werkzaamheden namens haar te laten verrichten door derden.
 
Artikel 4. Leveringstermijn
1. Fitklik streeft naar levering en beschikbaarstelling van haar diensten binnen de in de Overeenkomst genoemde termijnen. Deze termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Fitklik bekend waren. Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zullen echter nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Fitklik schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door Fitklik opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
 
Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst aldus wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fitklik zal de Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Fitklik de Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen zal Fitklik daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van die prijs ten gevolge heeft.
4. Fitklik zal geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Fitklik kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. Afnemer heeft - behoudens de in de Wet genoemde gevallen omtrent buitengerechtelijke ontbinding - niet het recht om de Overeenkomst tussentijds te beëindigen. Doet Afnemer dat toch, dan heeft Fitklik naast haar recht op vergoeding van de gemaakte kosten recht op vergoeding van de door haar daardoor te lijden schade.
2. Fitklik heeft het recht om haar diensten/werkzaamheden op te schorten en de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, indien Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen na daartoe in gebreke te zijn gesteld.
 
Artikel 7. Uitvoering
1. Fitklik zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Fitklik, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 
Artikel 8. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering of beschikbaarstelling van de dienst uitsluitend na vooruitbetaling.
2. Als de Afnemer een factuur van Fitklik niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is de Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Fitklik op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
3. Afnemer is in geval van niet (tijdige) betaling aan Fitklik een vertragingsrente verschuldigd van 8% op jaarbasis. Tevens is Afnemer aan Fitklik de eventueel door haar te maken buitengerechtelijke kosten verschuldigd, berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,-.
 
Artikel 9. Overmacht
Indien Fitklik door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand. Indien nakoming langer dan 30 dagen onmogelijk is, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden zonder dat een partij daarvoor door de andere partij dient te worden schadeloos gesteld.
 
Artikel 10. Gebreken / Klachttermijn
1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en beschikbaar gestelde diensten dienen door de Afnemer binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Fitklik.
2. In geval van een klacht heeft Afnemer niet het recht om haar betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
 
Artikel 11. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Fitklik en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

Apeldoorn, augustus 2008
 
 
 
Header image