Gebruiksvoorwaarden

 1. Definities en rollen
  • Mensen die de website bezoeken en zich niet hebben geregistreerd, worden hierna genoemd ‘Bezoekers'.
  • Mensen die zich op de website hebben geregistreerd, worden hierna genoemd 'Geregistreerden'.
  • Bedrijven, instellingen, verenigingen, stichtingen en andere organisaties die op Fitklik staan vermeld, worden hierna genoemd'Organisaties'.
  • Indien alle bovenstaande mensen en organisaties worden bedoeld, worden zij hierna genoemd 'Gebruikers'
  • De website Fitklik.nl wordt hierna genoemd de 'Website'.
 2. Algemeen

  De website Fitklik.nl wordt beheerd door Fitklik BV.
  Fitklik is geregistreerd bij het Handelsregister te Apeldoorn onder nummer 08174384.
  Het correspondentieadres van Fitklik is Soerenseweg 66, 7314 JG Apeldoorn. Op de website is een contactformulier beschikbaar.

 3. Toepasselijkheid

  De Gebruiksvoorwaarden van Fitklik, hierna te noemen de 'Voorwaarden' zijn van toepassing op alle onderdelen van de Website en alle toegankelijke gegevens, bestanden en diensten en alle overige betrekkingen tussen Fitklik en Gebruikers van de Website. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Fitklik zijn aanvaard. Op alle offertes en overeenkomsten, geleverd door resp. gesloten door Fitklik, zijn de Algemene Voorwaarden van Fitklik van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

  1. Wijziging Voorwaarden

   Fitklik behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Gebruikers van de Website wordt geadviseerd regelmatig de Voorwaarden op wijzigingen te controleren.
   De gewijzigde Voorwaarden gaan steeds bij publicatie op de Website, met onmiddellijke ingang in.
   Fitklik is te allen tijde gerechtigd de Website en/of de inhoud en/of de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Fitklik is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Gebruiker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De genoemde maatregelen laten de uitstaande betalingsverplichtingen onverlet. Vooruitbetaalde gelden worden niet gerestitueerd.

 4. Aansprakelijkheid
  1. Trainingsprogramma's en medisch advies

   De Website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en niet voor het inwinnen van advies. Op de Website staat informatie over bewegen, gezondheid, testen, sporten, etc. maar deze informatie mag niet beschouwd worden als advies. Het deelnemen aan trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten zoals die op de Website staan, brengt risico's op letsel met zich mee. Het deelnemen aan trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die op de Website staan en/of worden verstrekt, is geheel voor eigen verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Fitklik aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of vervolgschade van welke aard ook die verband houdt met deelname aan trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en het opvolgen van adviezen zoals die op de Website staan vermeld of worden verstrekt.

   Fitklik adviseert iedere Gebruiker om voorafgaand aan het uitvoeren van een trainingsprogramma, een bevoegd medisch specialist te raadplegen met de vraag of hij of zij geschikt is om een trainingsprogramma te volgen en pas nadat deze geschiktheid is afgegeven te beginnen met de praktische uitvoering van het trainingsprogramma, zo nodig onder begeleiding. De Website is geen medisch bevoegde instantie en kan niet bepalen of de trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen geschikt zijn voor een persoon.

   Ondanks het feit dat er op de Website trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen worden verstrekt door derden, zoals (para)medici, is de Website nooit een alternatief voor het raadplegen van een bevoegd medisch specialist en/of het volgen van bepaalde therapieën en/of behandelingen. Daar waar derden hun trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen geven adviseren wij de Gebruiker kennis te nemen van de voorwaarden waaronder deze derden hun trainingsprogramma's, oefeningen en aanverwante activiteiten en adviezen geven. Het inwinnen van persoonlijk (para)medisch advies verdient de voorkeur.

  2. Strijdigheid Voorwaarden en minimumleeftijd

   Indien een Gebruiker (een gedeelte van) de Website of de inhoud gebruikt op een manier die in strijd is met deze Voorwaarden, of niet aan de minimum leeftijdsgrens voldoet, doet hij dit op eigen risico. Fitklik is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.

  3. Bereikbaarheid en inhoud van de Website

   Fitklik is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Fitklik of haar bedrijfsleiding.

   De Website biedt Gebruikers de mogelijkheid om inhoud op de Website te plaatsen. De door een Gebruiker geplaatste inhoud geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende persoon.

   Fitklik kan de inhoud en de berichten die afkomstig zijn van Gebruikers monitoren, maar is daartoe niet verplicht. Fitklik is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van door Gebruikers geplaatste inhoud of verzonden berichten.

  4. Externe internetpagina's

   De Website bevat banners en links naar externe internetpagina's. Fitklik is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina's of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de Website. De privacyrichtlijnen van de Website zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina's worden verzameld en verwerkt.

  5. Communicatie

   Fitklik is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

 5. Gebruiksvoorschriften Website
  1. Voorzichtigheid Gebruiker

   Fitklik adviseert Gebruikers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en persoonlijke informatie, waaronder e-mailadres, woonadres, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Gebruikers bekend te maken. Fitklik verwacht dat de Gebruiker zorgdraagt voor een afdoende beveiliging van zijn computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirussoftware, en ervoor te zorgen dat de door de Gebruiker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mailsoftware en antivirussoftware, up-to-date is.

  2. Het is een Gebruiker niet toegestaan om:

   de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van Fitklik of andere Gebruikers te verstoren, waaronder begrepen:

   • het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
   • het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van Fitklik of andere Gebruikers;
   • het wissen van bestanden op computers of systemen van Fitklik of andere Gebruikers;
   • zich over andere personen grievend of beledigend op de Website uit te laten;
   • andere Gebruikers lastig te vallen of te intimideren;
   • met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
   • de Website zonder overeenkomst of schriftelijke toestemming van Fitklik te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het aanprijzen of de verkoop van producten of diensten, het verzenden van commerciële boodschappen (spam), het aanbieden van (interactieve) spelletjes of het aanprijzen van andere Websites;
    Organisaties mogen hun eigen producten of diensten wel aanprijzen op de Website;
   • de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch of (anderszins) aanstootgevend materiaal;
   • de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
   • de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

   Indien een Gebruiker meent dat het handelen van een of meer andere Gebruikers in strijd is met dit artikel, kan de Gebruiker Fitklik hiervan op de hoogte stellen via het contactformulier op de Website.

  3. Nader onderzoek

   Als er naar het oordeel van Fitklik indicaties zijn dat een Gebruiker in strijd handelt met dit artikel, heeft Fitklik het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Gebruiker.

  4. Maatregelen

   Als een Gebruiker naar het oordeel van Fitklik in strijd handelt met één of meer artikelen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. Enkele van deze maatregelen die Fitklik kan nemen zijn:

   • het aanpassen of verwijderen van door de Gebruiker op de Website geplaatste inhoud
   • het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Gebruiker tot de Website
   • het beëindigen van een Registratie
   • het beëindigen van een account, en
   • het verhalen op de Gebruiker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Gebruiker van de Voorwaarden.

   Fitklik is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Gebruiker lijdt of maakt indien Fitklik gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel.

  5. Eigendomsrechten

   Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de inhoud bij Fitklik en haar licentiegevers. Gebruikers mogen de Website en de inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Gebruikers mogen op door hen beheerde externe internetpagina's een hyperlink naar de Website opnemen. Ieder ander gebruik van de Website of de inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fitklik.

 6. Toegang tot de Website voor Bezoekers en Geregistreerden
  1. Openbare gedeelte

   Het openbare gedeelte van de Website is toegankelijk voor iedere Bezoeker en Geregistreerde. Op het aanbodgedeelte van de website kan iedere Bezoeker of Geregistreerde aanbieders van producten en diensten in de fitmarkt zoeken en informatie over gezondheid, sport, bewegen, testen, enzovoorts lezen. Op het social networkgedeelte van de website kan de Bezoeker zich aanmelden voor registratie in het netwerk. Bij registratie accepteert de Geregistreerde onder andere de Gebruiksvoorwaarden van deze Website.

  2. Social networkgedeelte

   Het social networkgedeelte van de website (buiten het registratiegedeelte om) is alleen bereikbaar voor Geregistreerden. Geregistreerden kunnen hier onder andere hun profiel vullen en wijzigen met tekst en foto's, op zoek gaan naar mensen die ook op Fitklik geregistreerd zijn, informatie van andere Geregistreerden op Fitklik bekijken, uitnodigingen versturen aan mensen buiten Fitklik om ook op de Website tot hun netwerk toe te treden, berichten sturen aan andere Geregistreerden en berichten van Fitklik en derden ontvangen.

  3. Aanbodgedeelte

   Bedrijven, verenigingen, stichtingen en andere organisaties kunnen zich op het aanbodgedeelte van de Website registreren. Hierna kunnen zij hun eigen informatie toevoegen en wijzigen op de Website. Hierdoor wordt hun vindbaarheid en aandacht voor hun producten en diensten op de Website vergroot. Er bestaan diverse mogelijkheden van toevoegen van informatie waarvoor verschillende prijzen gehanteerd kunnen worden.
   Geregistreerden kunnen op het aanbodgedeelte van de Website aangeven dat zij interesse hebben om informatie van de betreffende Organisaties te ontvangen. Fitklik is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze berichten. Geregistreerden kunnen ieder moment aangeven dat zij de informatie niet meer willen ontvangen.
   Geregistreerden kunnen beoordelingen schrijven over Organisaties die op Fitklik vermeld staan. Fitklik is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze beoordelingen. Onjuiste, kwetsende, onfatsoenlijke, beledigende of andere niet binnen de fatsoensnorm vallende bewoordingen waarmee een beoordeling wordt geschreven, kunnen door Fitklik naar eigen oordeel aangepast of verwijderd worden.

  4. Registratie

   Bezoekers kunnen zich aanmelden op de Website door zich te registreren. Bezoekers dienen de vrije en als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Met de inzending van het Registratieformulier geeft de Bezoeker ook te kennen dat hij de Gebruikersovereenkomst accepteert. Fitklik behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren.

  5. Account

   Fitklik kent Geregistreerden een account toe. Het account is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Fitklik slaat de door een Geregistreerde op het registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het account gekoppelde map ‘Mijn account'. Geregistreerden dienen de in Mijn account als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel is.

   De Geregistreerde dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Geregistreerde dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan Fitklik te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Geregistreerde aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de inhoud.

   De Geregistreerde kan een aan hem of haar toegekend account op ieder moment kosteloos beëindigen door gebruik te maken van de daartoe getroffen voorzieningen op de Website.

  6. Inhoud invoeren, uploaden en bekijken

   De Website biedt Geregistreerden de mogelijkheid om informatie in te voeren of naar de Website te uploaden en inhoud van andere Geregistreerden te bekijken. De Geregistreerde kan op de pagina ‘Mijn instellingen' zijn ingevoerde informatie per rubriek bereikbaar maken óf alleen voor zichzelf, óf alleen voor de mensen in zijn netwerk, óf voor iedereen.

   De informatie die de Bezoeker of de Geregistreerde invoert op prikborden, discussiefora, beoordelingen, enzovoorts en alle andere plekken buiten zijn eigen profiel zijn altijd openbaar en voor iedere Bezoeker van de Website te bekijken.

   Alle inhoud die Bezoekers en Geregistreerden op de Website ingevoerd hebben en niet volledig hebben afgeschermd zijn automatisch in licentie gegeven aan Fitklik om op de Website of op andere websites van Fitklik te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren. Ook andere Bezoekers en Geregistreerden zijn een licentie verleend om de inhoud te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik. Tevens geeft de Geregistreerde aan Fitklik toestemming voor de openbaarmaking van zijn of haar portret, voor zover dit voorkomt in de inhoud, en doet de Geregistreerde voor zover wettelijk mogelijk, afstand van de op de inhoud rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk.

   De Geregistreerde is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste inhoud. In het bijzonder staat de Geregistreerde er voor in dat de inhoud juist is, en dat eventueel voor plaatsing van de inhoud op de Website benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De Geregistreerde vrijwaart Fitklik van alle schade en kosten die Fitklik lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze inhoud inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

   Fitklik adviseert Geregistreerden om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het invoeren of uploaden van inhoud op of naar de Website. Fitklik raadt Geregistreerden in het bijzonder aan om geen contactgegevens of financiële informatie op te nemen in de inhoud.

   Geregistreerden kunnen de namen van leden van hun sportteams opgeven. Fitklik kan deze namen gebruiken om binnen en buiten het social networkgedeelte van de Website te zoeken naar mensen uit die namenlijsten.

  7. Communicatiefaciliteiten

   De Website stelt Geregistreerden in staat om berichten te sturen aan andere Geregistreerden. Geregistreerden verlenen Fitklik toestemming om berichten die aan hen zijn geadresseerd naar hen door te sturen. Fitklik zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Geregistreerden aan andere Geregistreerden doorgeven.

   De Website biedt Geregistreerden de mogelijkheid om berichten te versturen aan derden. Geregistreerden mogen deze mogelijkheid uitsluitend gebruiken om derden te attenderen op inhoud die mogelijkerwijs voor hen relevant is of om derden uit te nodigen deel te nemen in het netwerk van de Geregistreerde. Fitklik verstuurt de berichten namens de Geregistreerden. De berichten bevatten een link naar de betreffende inhoud of de introductie van deelname aan het netwerk. De derde die het bericht ontvangt, dient zich in sommige gevallen op de Website te registreren, voordat hij van de inhoud kennis kan nemen.

   Fitklik adviseert Geregistreerden om de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het versturen van berichten via de Website. Fitklik raadt Geregistreerden in het bijzonder aan om geen contactgegevens of financiële informatie op te nemen in berichten.

 7. Toegang tot de Website voor Organisaties
  1. Aanbodgedeelte

   Fitklik biedt Bezoekers van de Website uitgebreide mogelijkheden om informatie te vinden op het gebied van sport, gezondheid en bewegen.

   Organisaties kunnen zelf inhoud op de Website plaatsen. Hiervoor dienen zij zich eerst te registreren op de Website. Hierna kunnen zij hun eigen informatie toevoegen en wijzigen op de website. Er bestaan diverse mogelijkheden van toevoegen van informatie waarvoor verschillende prijzen gehanteerd kunnen worden.

  2. Registratie

   Registratie van een Organisatie geschiedt op de Website. De vrije invoervelden en de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het registratieformulier dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden. Met de inzending van het registratieformulier geeft de Organisatie te kennen dat de Gebruiksvoorwaarden en Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.

   Fitklik behoudt zich het recht voor om een registratie te weigeren. Betaalde diensten kunnen pas gebruikt worden na ontvangst van de betaling.

   Ook na goedkeuring van een registratie van een Organisatie kan Fitklik op ieder moment besluiten de registratie in te trekken of aanvullende informatie verlangen om de registratie te continueren. In de periode dat de registratie ingetrokken is vindt geen restitutie plaats van eventuele betaling voor registratie, en evenmin iedere andere vorm van compensatie of schadeloosstelling voortvloeiend uit de intrekking van de registratie of gevolgen van die intrekking. Indien de registratie wordt gecontinueerd, zal de eerder overeengekomen verlengingsdatum van de samenwerking van kracht zijn.

  3. Account

   Fitklik kent Organisaties bij registratie een account toe. Fitklik slaat de bij de registratie opgevoerde registratiegegevens op in een aan het account gekoppelde map ‘Mijn account'. Organisaties dienen in Mijn account de vrij in te voeren velden en de als verplicht gemarkeerde velden te vullen en aan te passen indien de informatie onjuist of niet langer actueel is.

   De contactpersoon, degene die de registratie van de Organisatie heeft uitgevoerd, dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De contactpersoon van de Organisatie dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan Fitklik te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Organisatie aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de inhoud.

   De Organisatie kan een toegekend account op ieder moment beëindigen door gebruik te maken van de daartoe getroffen voorzieningen op de Website. Er zal geen terugbetaling van (vooruit-) betaalde kosten plaatsvinden.

  4. Inhoud invoeren, uploaden en bekijken

   De Website biedt Organisaties de mogelijkheid om informatie in te voeren of naar de Website te uploaden.

   Alle inhoud die Organisaties op de Website ingevoerd hebben, is automatisch in licentie gegeven aan Fitklik om op de Website of op andere websites van Fitklik te publiceren en anderszins te gebruiken, kopiëren en commercieel te exploiteren. Ook alle Gebruikers zijn een licentie verleend om de inhoud te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik.

   De Organisatie is verantwoordelijk voor de door de Organisatie op de Website geplaatste inhoud. In het bijzonder staat de Organisatie er voor in dat de inhoud juist en volledig is en dat eventueel voor plaatsing van de inhoud op de Website benodigde toestemmingen van derden zijn verkregen. De Organisatie vrijwaart Fitklik van alle schade en kosten die Fitklik lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van deze inhoud inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.

  5. Communicatiefaciliteit voor Organisaties

   Fitklik stelt Organisaties in staat om berichten te sturen aan Geregistreerden die expliciet hebben aangegeven dat zij van de Organisaties van hun keuze informatie wensen te ontvangen. De Organisatie kan hiertoe op de Website een bericht klaarzetten voor de groep Geregistreerden die informatie van de Organisatie wil ontvangen. Fitklik stuurt deze berichten door naar de Geregistreerden en zal hierbij geen e-mailadressen of andere contactgegevens van Geregistreerden aan Organisaties doorgeven. Fitklik is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten.

  6. Betalingen voor diensten van Fitklik

   De prijzen en eventuele bijkomende kosten van de op de Website genoemde diensten zijn uitgedrukt in Euro's en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De door personen of Organisaties gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de betaler vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

 8. Privacyreglement

  Fitklik respecteert de privacy van de Bezoekers. Fitklik heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.
  Fitklik zal persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken zonder toestemming en uitsluitend gebruiken in overeenstemming met haar Privacybeleid.

 9. SLOTBEPALINGEN
  1. Nietigheid

   Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig of nietig verklaard, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

  2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

   Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Apeldoorn.

Deze Voorwaarden zijn laatstelijk gewijzigd op 6 mei 2008.
 
 
Header image